Skip to main content
Versie 2023-2024

Privacy beleid Flexado B.V.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Kennis, kunde, deskundigheid en vertrouwen zijn belangrijke pijlers voor Flexado. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u daarover te informeren. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Flexado B.V. (hierna: “Flexado” of “wij”) gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wie is Flexado en op wie is dit privacy beleid van toepassing?

Flexado is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te Uden en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53180712. Telefonisch kunt u ons bereiken via +31(0)85 303 2500 en per e-mail via hello@flexado.com.

Dit privacy beleid is van toepassing op:
– klanten/relaties van Flexado;
– potentiële klanten/relaties met wie Flexado contact heeft gelegd of wil leggen of heeft gehad;
– bezoekers van de websites van Flexado;
– ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van Flexado;
– alle andere personen die contact opnemen met Flexado of van wie Flexado persoonsgegevens verwerkt (behoudens werknemers van Flexado).

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Flexado?

Op onze websites ({sub}.flexado.com) kunt u bekijken welke diensten en producten wij aanbieden en kunt u een passende dienst/product afsluiten/afnemen. Uiteraard kunt u een dienst ook op een later moment afsluiten, bijvoorbeeld via de e-mail, via Myflexado of bij ons op kantoor. Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten of producten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:
– NAW-gegevens;
– geslacht;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– indien van toepassing: ID / Paspoort / Rijbewijs Uw bedrijfsgegevens:
– rechtsvorm;
– bedrijfsnaam;
– KvK-nummer;
– factuuradres;
– postcode en plaats;
– e-mailadres;
– indien van toepassing: UBO-verklaring; *
– IBAN en tenaamstelling.

* Ultimate Benificial Owner” of “uiteindelijk belanghebbende”

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via een formulier op onze website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server en die van een derde partij (met welke partij een verwerkersovereenkomst is gesloten).
Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsberichten en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Persoonsgegevens door u verstrekt:
– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van een overeenkomst.
– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren dan wel via de e-mail verstrekt.
– contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, cursussen, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.
Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze websites, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:
– IP-nummer;
– uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
– of u een nieuwsbericht of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals Facebook, Instagram en LinkedIn;
– persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Automatisch gegeneerde gegevens:
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (waaronder computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op de website bezoekt en de items die u bekijkt.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt:
-Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.
-Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Flexado.
Om u informatie toe te zenden omtrent onze eigen producten en diensten (marketingdoeleinden); om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft en om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Flexado rust, zoals:
Informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving. Wij willen u op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze producten en diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten en/of producten, kunnen wij dat aan u laten weten. Ook kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwsberichten.

Mocht u geen e-mailberichten van Flexado willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar hello@flexado.com.
Als u ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt.

Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van onze diensten/producten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).

Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Flexado. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Flexado zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien Flexado daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

Hyperlinks van derden:
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Flexado verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Flexado heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Flexado worden verwerkt. Flexado accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoelang bewaart Flexado persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij Flexado verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Flexado de wettelijke bewaartermijnen.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers die alsmede op beveiligde servers van een derde partijn. Flexado maakt gebruik van servers van Flexwebhosting B.V.
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is onze website afdoende beschermd (o.a. https) en hanteren wij een professioneel systeem van Zoho een en ander met persoonlijke wachtwoorden die regelmatig veranderd worden. Indien van toepassing worden papieren dossiers in een versleutelde kast opgeslagen die louter door de behandelende medewerker ingezien worden. Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging concreet inrichten, kunt u contact opnemen via hello@flexado.com.

7. Cookies

Via deze website (www.flexado.com) kan Flexado gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.
Flexado maakt gebruik van Google en Zoho waardoor cookies worden verwerkt. Flexado heeft ter zake met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Hiernaast is ‘gegevens delen’ uitgeschakeld en er wordt niet gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar hello@flexado.com. Flexado zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Flexado uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Flexado zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Flexado uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar hello@flexado.com.

9. Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via +31(0)85 303 2500, hello@flexado.com of een brief sturen naar Flexado B.V., Liessentstraat 9a, 5405 AH te Uden (Nederland).